ฝ่ายบริหาร

ประธานฝ่ายบริหาร

ดร.นันทิวัฒน์ พงษ์เจริญ 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา Illinois State University
- ปริญญาโท การบริการอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท มนุษยสัมพันธ์และการบริหาร Abilene Christian University
- ปริญญาตรี การบริหารบุคคล คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
- ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน สภาผู้แทนราษฎร
- นักวิชาการ ประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
- เลขาธิการ สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
- เลขาธิการ สมาคมการค้าอาคารชุดแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร สมาคมการค้าอาคารชุดแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรแห่งประเทศไทย
- กรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นางอารีย์ วิทวิยะรุจ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทำงาน
- คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเตรียมการสอน โครงการภาคภาษาอังกฤษ ร.ร.โยธินบูรณะ โรงเรียนแรกของกรมสามัญที่จัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual
- ฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ ร.ร.โยธินบูรณะ
- หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ร.ร.โยธินบูรณะ
- ครูสอนภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย ร.ร.โยธินบูรณะ
- ครูสอนภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย ร.ร.อำนวยศิลป์พระนคร
- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสถาบันไดนามิคแมธ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวรพีพรรณ แผนดี

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
- ปริญญาตรี : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- มัธยมศึกษา : โรงเรียนสตรีเซนต์จอห์น 

ประสบการณ์การทำงาน
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน โรงเรียนดรุณพัฒน์ ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
- พ.ศ. 2552 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ทะเบียนและวัดผล และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- พ.ศ. 2543ร.ร.ทองพูน Pre - international เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง : ครูพิเศษ สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
- พ.ศ. 2528ร.ร. อนุบาลวัดพุทธบูชา ถ.พุทธบูชา เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและธุรการ

นางสาววิภาสา จำรัสศรี 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ประสบการณ์การทำงาน
-พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนดรุณพัฒน์ ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและธุรการ
-พ.ศ.2541 Kiddy Kare International Kindergarten ตำแหน่ง : Executive Secretary
-พ.ศ.2540 Proctor & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd. ตำแหน่ง : พนักงานแผนก Product Supply

 

หัวหน้างานพัฒนาระเบียบวินัย

นายโกมล  เกิดแสงสุริยงค์ 

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ประสบการณ์การทำงาน
- ปัจจุบัน โรงเรียนดรุณพัฒน์ กรุงเทพ : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบียบวินัย, ครูสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    
- พ.ศ.2546-2547 โรงเรียนเพชรรัตน์ในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพ : ครูสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    
- พ.ศ.2539-2546 โรงเรียนไทยโปลีเทคนิคกรุงเทพ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, ครูสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    
- พ.ศ.2537-2538 โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ สงขลา : ครูฝ่ายปกครอง, ครูสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    
- พ.ศ.2536-2537 โครงการสร้างสรรค์เด็ก สงขลา : หัวหน้าโครงการ    
- พ.ศ.2534-2535 กองสังคมสงเคราะห์ กรุงเทพ : ครูอาสาสมัคร    
- พ.ศ.2531-2533 บริษัท พี. พี. มารีนแทรเวล จำกัด กระบี : มัคคุเทศก์  

 

ฝ่ายบริหาร

ครูวราพันธ์ ทวีวรรณ  (ฝ่ายบริหาร)

ประวัติการศึกษา
-   ปริญญาโท  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-   ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  เอกภาษาอังกฤษ  โท ภาษาไทย วิทยาลัยครูสวนดุสิต

ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดรุณพัฒน์
- พ.ศ. 2551 – 2553 ผู้อำนวยการโรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา
- พ.ศ.2540 – 2550 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา
- พ.ศ.2521 – 2540 ครูประจำชั้น ป.6 โรงเรียนพันะศึกษาแผนกมัธยม ( ปัจจุบันคือโรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา)