คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน

314
517
2202
3892
16266
14451
Notice
  • JW_SIG_CFU

งานวันแม่

ดรุณพัฒน์ได้จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อมารดา และได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีคุณค่าและความหมายเป็นอย่างยิ่ง