ผู้บริหาร

ประธานบริหารและรักษาการผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

ดร.นันทิวัฒน์ พงษ์เจริญ
nuntiwat@daroonpat.ac.th

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูอารีย์ วิทวิยะรุจ
aree@daroonpat.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ครูวราพันธ์ ทวีวรรณ
waraphan@daroonpat.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการและธุรการ

ครูวิภาสา จำรัสศรี
vipasa@daroonpat.ac.th

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูโกมล เกิดแสงสุริยงค์
komol@daroonpat.ac.th

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและทรัพยากร

ครูนุสรา รังสีพรหม
nusra@daroonpat.ac.th

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ครูภูริพงศ์ จิตเที่ยง
phuriphong@daroonpat.ac.th

ครู

ครูเกศษณี พรมมา
Pre G1 Homeroom

ครูพรพุทธ โสมแก้ว
Pre G1 Homeroom

ครูเกษร ชื่นสุวรรณ
Pre G.1 Teacher assistant

ครูนวรัตน์ สุขเอม
G1/1 Homeroom Teacher

ครูศริญญา บริพันธ์
G1/2 Homeroom Teacher

ครูอรวรรณ   มาลี
G1/3 Homeroom Teacher

ครูณัฏธิสา แสนคำ
G1/4 Homeroom Teacher

ครูวรางค์คณา ตระกูลบุญฤทธิ์
G2/1 Homeroom Teacher

ครูพัชรินทร์ งามเจริญสุขพร
G2/2 Homeroom Teacher

ครูจรินทร์ชร พุ่มมาศ
G2/3 Homeroom Teacher

ครูวิวัฒน์ เหรียญณรงค์
G2/4 Homeroom Teacher

ครูเอื้อง พันพึ่ง
G3/1 Homeroom Teacher

ครูรุ่งกาญจณ์ แก้วศิริ
G3/2 Homeroom Teacher

ครูเสาวลักษณ์ สุภารัตน์
G3/3 Homeroom Teacher

ครูวรรณวิภา จันทร์สมบูรณ์
G4/1 Homeroom Teacher

ครูเอกราชกู้เขียว
G4/2 Homeroom Teacher

ครูกาญจนา ทองแท่ง
G4/3 Homeroom Teacher

ครูโชตนาถนอมวงศ์
G5/1 Homeroom Teacher

ครูธีรวุฒิ พรหมจมร
G5/2 Homeroom Teacher

ครูจตุพร ธรรมศรี
G6 Homeroom Teacher

ครูวราภาพรหมบุตร
G7 Homeroom Teacher

ครูปรานต์ปรุฬห์ พรมโยชน์
G8 Homeroom Teacher

ครูชยฉัทร มัจฉา
G9 Homeroom Teacher

ครูยศริน ปิ่นสุวรรณ
G10 Homeroom Teacher

ครูอนุศักดิ์ สุขเกษม
G12 Homeroom Teacher

Teachers

Teacher Brett Leach
G.1/1 Homeroom Teacher

Teacher Jae Min Lim
G.1/2 Homeroom Teacher

Teacher Nazeera Khan
G.1/3 Homeroom Teacher

Teacher Joseph Waggoner
G.1/4 Homeroom Teacher

Teacher Mark Williams
G.2/1 Homeroom Teacher

Teacher JamesBillany
G.2/2 Homeroom Teacher

Teacher Benjamin Morton
G.2/3 Homeroom Teacher

TeacherEllert (Alex) Assen
G.2/4 Homeroom Teacher

Teacher Kieran O'Connor
G.3/1 Homeroom Teacher

Teacher Ronald Smith
G.3/2 Homeroom Teacher

Teacher Sudarthi (Sue) Naidoo
G.3/3 Homeroom Teacher

Teacher Joseph Roman
G.4/1 Homeroom Teacher

Teacher Kingsley Kaduru
G.4/2 Homeroom Teacher

Teacher Anurag (Christopher) Bhadra
G.4/3 Homeroom Teacher

Teacher Christopher Holbrook
G.5 Homeroom Teacher

Teacher Raquel Paramo
G.6 Homeroom Teacher

Teacher RichardSherwood
G.7,G.8 Homeroom Teacher

Teacher David Young
G.9,G.10 Homeroom Teacher

จนท.สนับสนุน

ครูณัฐฑา ภูมะธน
เลขานุการผู้อำนวยการ

ครูสุรีย์ เรืองประเทืองสุข
ครูสนับสนุนฝ่ายบุคคล

ครูอภิชาติ แก้วประเสริฐ
ครูสนับสนุนฝ่าย IT

ครูปริญญา ฤกษ์งาม
ครูสนับสนุนฝ่าย IT

ครูคนึง ปี่แก้ว
ครูสนับสนุนฝ่ายอาคารสถานที่

ครูธัญญพัทธ์ ธนสารพงศ์สิน
ครูสนับสนุนฝ่ายวิชาการ

ครูอัญญรัตน์ อยู่เย็น
ครูสนับสนุนฝ่ายวิชาการ

ครูภัทรานิษฐ์ เอื้ออุปถัมภ์
ครูสนับสนุนฝ่ายวิชาการ

ครูธัญดา ยันต์มงคล
ครูสนับสนุนฝ่ายวิชาการ

ครูณัฐยา รัสเซล
ครูสนับสนุนฝ่ายวิชาการ

ครูสุนิสา นิลเวช
ครูสนับสนุนฝ่ายการเงิน

ครูนิรชา ยาเพชรน้อย
ครูสนับสนุนฝ่ายการเงิน

ครูอารียา สร้างโศก
ครูพยาบาล

ครูอุบลวรรณ คงมนต์
ครูผู้สอน/ครูผู้ช่วยบรรณารักษ์

ครูพรชนก แสงจันทร์ทิพย์
ครูบรรณารักษ์

ครูทิพวรรณ เชื้อแม่น
ครูสนับสนุนฝ่ายประชาสัมพันธ์

ครูสุพจนี ขลิบเงิน
ครูสนับสนุนฝ่ายประชาสัมพันธ์

ครูกฤษณา ราศรีกฤษณ์
ครูสนับสนุนฝ่ายธุรการ