ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

  1. นัดหมายเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อรับทราบรายละเอียดและข้อมูลต่างๆรวมทั้งดูการเรียนการสอนจริงในวันและเวลาราชการโดยนัดหมายได้ที่เบอร์ 02- 589- 6560- 2 Hotline 089- 896- 2869
  2. เขียนใบสมัครเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อสามารถทำได้ล่วงหน้า 3 ปีโดยชำระเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท(ซึ่งจะหักเป็นค่าเล่าเรียนให้ตอนมอบตัว)
  3. นำนักเรียนมาทดสอบและสัมภาษณ์ผู้ปกครองตามวันและเวลาที่กำหนดเมื่อถึงปีการศึกษาที่ต้องเข้าเรียนโดยโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการภายหลัง

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำในกรณีที่จองแล้วขอสละสิทธิ์ไม่เรียนที่โรงเรียนดรุณพัฒน์หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด
*ยกเว้นกรณีที่เด็กมีความความผิดปกติทางร่างกายและสมองหรือไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบของโรงเรียน