โรงเรียนดรุณพัฒน์  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รูปแบบEnglish Program (Bilingual School) สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา  ในวิชาหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้อื่นๆ  รวมทั้งมีการสอนภาษาจีน  จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  มีการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  พร้อมกับการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

          นอกจากนี้โรงเรียนได้นำกระบวนการ The Leader in Me ตามแนวคิดของ 7 Habits of Highly Effective People มาใช้เพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านต่างๆของนักเรียนแต่ละห้องเรียนมีคุณครูที่ปรึกษาทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ ประสานงานร่วมกัน   ดูแลนักเรียนทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด นักเรียนห้องละไม่เกิน  25  คน

“เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ฝึกความเป็นผู้นำในตัวเอง”