โรงเรียนดรุณพัฒน์  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รูปแบบEnglish Program (Bilingual School)โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการสอน มีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์  สอนเป็นภาษาไทยในวิชาภาษาไทยสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา และการงานอาชีพฯ   พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติโดยคำนึงถึงความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาของศาสตร์นั้นๆ

          นอกจากนี้โรงเรียนได้นำกระบวนการ The Leader in Me ตามแนวคิดของ 7 Habits of Highly Effective People มาใช้เพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านต่างๆของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และพฤติกรรมควบคู่กันในบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่น การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด