โรงเรียนดรุณพัฒน์  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รูปแบบ English Program (Bilingual School) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียนการสอน วิทย์-คณิตฯ ,ศิลป์ – คณิตฯ และศิลป์ – ภาษา (อังกฤษ – จีน) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ สอนเป็นภาษาไทยในวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา และการงาน-อาชีพฯพร้อมด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาของศาสตร์นั้นๆ    ควบคู่กับภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา มีความสามารถในการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด  อ่าน และเขียน) นำไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำวัน และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

          นอกจากนี้โรงเรียนได้นำกระบวนการ The Leader in Me ตามแนวคิดของ 7 Habits of Highly Effective People มาใช้เพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านต่างๆของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนควบคู่กับการทำกิจกรรม ให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และพฤติกรรมควบคู่กันในบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่น การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด