ประวัติโรงเรียนดรุณพัฒน์

สืบเนื่องจากนางพยอมพงษ์เจริญผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวาได้บริหารโรงเรียนไทยโปลีเทคนิคกรุงเทพซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2524 มีอาคารเรียน 5 ชั้น 2 หลังเชื่อมติดกันจัดการเรียนการสอนนักศึกษาอาชีวะเป็นเวลา 21 ปีช่วงที่สังคมไทยมีสภาพเศรษฐกิจตกต่ำมีผลกระทบต่อโรงเรียนนักศึกษาติดหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนมากไม่สามารถจะดำเนินการต่อได้นางพยอมพงษ์เจริญจึงได้มอบให้บุตรคนแรก (ดร.นันทิวัฒน์พงษ์เจริญ) รับงานบริหารจัดการโรงเรียนโดยกำหนดไว้ว่าที่ดินผืนนี้ต้องเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาเท่านั้นจึงได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนดรุณพัฒน์เป็นโรงเรียนสองภาษา(English Program) เรียนรู้วิชาการต่างๆตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภูมิศาสตร์คอมพิวเตอร์นักเรียนจะได้เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินชีวิตประจำวันครูไทยสอนวิชาภาษาไทยสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและการงานพื้นฐานอาชีพจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับเตรียมประถมศึกษาถึง ชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมาปัจจุบันมีชั้นเรียนเตรียมประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( แผนศิลป์- คณิตฯ, แผนศิลป์-จีนและแผนวิทย์ – คณิตฯ )

วิสัยทัศน์

โรงเรียนดรุณพัฒน์มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล

พันธกิจ

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้นำในด้านต่างๆตามศักยภาพของตนเอง

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

3.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ กตัญญู และเสียสละ

4.พัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี

5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ปรัชญาโรงเรียน

สุขภาพดี  มีปัญญา  ใฝ่หาคุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี

สุขภาพดี               หมายถึง  นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัย สมบูรณ์ทั้งกายและใจ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

มีปัญญา                 หมายถึง  นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีทักษะทางการคิด วิเคราะห์ และการจัดการอย่างเป็นระบบ

ใฝ่หาคุณธรรม       หมายถึง   นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย

ก้าวนำเทคโนโลยี  หมายถึง   ผู้ที่มีความรู้และทักษะกระบวนการในการใช้  เครื่องมือเทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมกับวัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสื่อสาร ทำงาน  สร้างผลงานหรือประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ ด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

อัตลักษณ์

ยิ้ม ทัก รักษา

ตราประจำโรงเรียน

อาร์ม  แสดงถึง ความแข็งแรง สุขภาพดีทั้งกายและใจ

อาคารและหนังสือ  แสดงถึง แหล่งเรียนรู้ หนังสือช่วยให้เกิดสติปัญญา

ดวงอาทิตย์  แสดงถึง แสงสว่างเปรียบดังคุณธรรม ส่งผลให้เกิดคุณงามความดี

คอมพิวเตอร์  แสดงถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสวงหาความรู้เป็นปัจจุบันทันสมัย

 

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า        หมายถึง            ความสดใสกระจ่างท้องฟ้าที่ไร้ขอบเขต เปรียบเสมือนการศึกษาตลอดชีวิต

สีเหลือง  หมายถึง            ความบริสุทธิ์ เปรียบได้กับจิตซึ่งได้รับการขัดเกลาฝึกฝน พร้อมด้วยกิริยามารยาท

 

Mascot ประจำโรงเรียน

Mascot  ของโรงเรียนดรุณพัฒน์  มีชื่อว่า Super D  ได้รับ

การตั้งชื่อโดยการประกวดตั้งชื่อโดยนักเรียนภายในโรงเรียน  Super D

มีลักษณะคล้ายเด็กที่มีความทันสมัย  มีสัญลักษณ์ความเป็นไทย คือ

กำไลข้อเท้า  เพื่อสื่อถึงโรงเรียนของนักเรียนที่มีความทันสมัย  แต่ยังคง

ไว้ซึ่งความเป็นไทย  สีของตัว Mascot คือ สีฟ้า-เหลือง  เป็นสีประจำโรงเรียน

บรรยากาศโรงเรียน