ผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

ดร.นันทิวัฒน์ พงษ์เจริญ
nuntiwat@www.daroonpat.ac.th

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูอารีย์ วิทวิยะรุจ
aree@www.daroonpat.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ครูวราพันธ์ ทวีวรรณ
waraphan@www.daroonpat.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการและธุรการ

ครูวิภาสา จำรัสศรี
vipasa@www.daroonpat.ac.th

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน

ครูวราภา พรหมบุตร
warapa@www.daroonpat.ac.th

ผู้ตรวจอาคารและความปลอดภัย

ครูโกมล เกิดแสงสุริยงค์
komol@www.daroonpat.ac.th

หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ

ครูนุสรา รังสีพรหม
nusra@www.daroonpat.ac.th

ครู

ครูเกศษณี พรมมา
Pre G1 Homeroom Teacher

ครูจิตนิภา เสาวพันธ์
Pre G1 Homeroom Teacher

ครูเกษร ชื่นสุวรรณ
Pre G1 Teacher assistant

ครูนวรัตน์ สุขเอม
G1/1 Homeroom Teacher

ครูศริญญา บริพันธ์
G1/2 Homeroom Teacher

ครูพรพุทธ โสมแก้ว
G1/3 Homeroom Teacher

ครูณัฏธิสา แสนคำ
G1/4 Homeroom Teacher

ครูวรางค์คณา ตระกูลบุญฤทธิ์
G2/1 Homeroom Teacher

ครูพัชรินทร์ งามเจริญสุขพร
G2/2 Homeroom Teacher

ครูจรินทร์ชร พุ่มมาศ
G2/3 Homeroom Teacher

ครูนงลักษณ์ สุวรรณาคิน
G2/4 Homeroom Teacher

ครูชฎาพร ศิลวัลย์
G3/1 Homeroom Teacher

ครูรุ่งกาญจณ์ แก้วศิริ
G3/2 Homeroom Teacher

ครูอรวรรณ มาลี
G3/3 Homeroom Teacher

ครูเสาวลักษณ์ สุภารัตน์
G4/1 Homeroom Teacher

ครูเอกราช กู้เขียว
G4/2 Homeroom Teacher

ครูกาญจนา ทองแท่ง
G4/3 Homeroom Teacher

ครูโชตนา ถนอมวงศ์
G5/1 Homeroom Teacher

ครูธีรวุฒิ พรหมจมร
G5/2 Homeroom Teacher

ครูฐนิยา จันทร์แป้น
G5/3 Homeroom Teacher

ครูจตุพร ธรรมศรี
G6/1 Homeroom Teacher

ครูปรานต์ปรุฬห์ พรมโยชน์
G6/2 Homeroom Teacher

ครูวราภา พรหมบุตร
G7 Homeroom Teacher

ครูชยฉัทร มัจฉา
G8 Homeroom Teacher

ครูยศริน ปิ่นสุวรรณ
G9 Homeroom Teacher

ครูอนุศักดิ์ สุขเกษม
G11 Homeroom Teacher

Teachers

Teacher Karissa Fesenmaier
G.1/1 Homeroom Teacher

Teacher Emile Burger
G.1/2 Homeroom Teacher

Teacher Nazeera Khan
G.1/3 Homeroom Teacher

Teacher Elvis Nwokocha
G.1/4 Homeroom Teacher

Teacher Rick Su
G.2/1 Homeroom Teacher

Teacher Anthonie Sternberg
G.2/2 Homeroom Teacher

Teacher John Mukiibi
G.2/3 Homeroom Teacher

Teacher Benjamin Morton
G.2/4 Homeroom Teacher

Teacher Ronald Smith
G.3/1 Homeroom Teacher

Teacher John Thomson
G.3/2 Homeroom Teacher

Teacher Kevin Draper
G.3/3 Homeroom Teacher

Teacher Anurag (Christopher) Bhadra
G.4/1 Homeroom Teacher

Teacher Joseph Roman
G.4/2 Homeroom Teacher

Teacher Jae Min Lim
G.4/3 Homeroom Teacher

Teacher Dao Yang
G.5/1 Homeroom Teacher

Teacher Sudarthi (Sue) Naidoo
G.5/2 Homeroom Teacher

Teacher Kingsley Kaduru
G.5/3 Homeroom Teacher

Teacher Teacher Joseph Waggoner
G.6/1 Homeroom Teacher

Teacher Christopher Holbrook
G.6/2 Homeroom Teacher

Teacher David Young
G.7,G.8 Homeroom Teacher

Teacher Richard Sherwood
G.9 Homeroom Teacher

Teacher Darragh Moloney
G.11 Homeroom Teacher

จนท.สนับสนุน

ครูณัฐฑา ภูมะธน
เลขานุการผู้อำนวยการ

ครูสุรีย์ เรืองประเทืองสุข
ครูสนับสนุนฝ่ายบุคคล

ครูอภิชาติ แก้วประเสริฐ
ครูสนับสนุนฝ่าย IT

ครูปริญญา ฤกษ์งาม
ครูสนับสนุนฝ่าย IT

ครูคนึง ปี่แก้ว
ครูสนับสนุนฝ่ายอาคารสถานที่

ครูธัญญพัทธ์ ธนสารพงศ์สิน
ครูสนับสนุนฝ่ายวิชาการ

ครูอัญญรัตน์ อยู่เย็น
ครูสนับสนุนฝ่ายวิชาการ

ครูภัทรานิษฐ์ เอื้ออุปถัมภ์
ครูสนับสนุนฝ่ายวิชาการ

ครูธัญดา ยันต์มงคล
ครูสนับสนุนฝ่ายวิชาการ

ครูณัฐยา รัสเซล
ครูสนับสนุนฝ่ายวิชาการ

ครูสุนิสา นิลเวช
ครูสนับสนุนฝ่ายการเงิน

ครูนิรชา ยาเพชรน้อย
ครูสนับสนุนฝ่ายการเงิน

ครูอารียา สร้างโศก
ครูพยาบาล

ครูอุบลวรรณ คงมนต์
ครูผู้สอน/ครูผู้ช่วยบรรณารักษ์

ครูพรชนก แสงจันทร์ทิพย์
ครูบรรณารักษ์

ครูทิพวรรณ เชื้อแม่น
ครูสนับสนุนฝ่ายประชาสัมพันธ์

ครูสุพจนี ขลิบเงิน
ครูสนับสนุนฝ่ายประชาสัมพันธ์

ครูกฤษณา ราศรีกฤษณ์
ครูสนับสนุนฝ่ายธุรการ